Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe działania twórcze z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mające na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza. Kolejnym z działań jest wydanie książki w tłumaczeniu na język polski i czeski, zgodnie z oczekiwaniami twórcy (wyłonionego w ramach ogłoszonego konkursu). 

Regulamin konkursu

Założeniem konkursu jest wydanie książki w tłumaczeniu na język polski i czeski, zgodnie z oczekiwaniami twórcy, w atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Konkurs ma na celu przybliżenie twórczości literackiej ludzi pogranicza, którzy mają znaczący dorobek w swoim kraju, a ich twórczość nie jest znana u sąsiadów. Organizatorzy konkursu zadbają o promocję wydanej książki po stronie czeskiej i polskiej oraz o organizację spotkań autorskich.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

 2. W konkursie mogą brać udział autorzy o znaczącym dorobku literackim zamieszkali na terenie Euroregionu Glacensis, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.

 3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. powieść, zbiór opowiadań) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Tematyka prac jest dowolna.

 4. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej -  A5, objętość do 200 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 1 egzemplarzu.

 5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.

 6. Jury powołane przez Organizatora wyłoni jednego autora, któremu zostanie wydana książka.

 7. Z autorem nagrodzonej książki zostanie zawarta umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.

 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 10. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 25.03.2019 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS – Słowem i obrazem”.

 11. Rozstrzygnięcie konkursu do 08.04.2019 r.

 12. Zwrot  prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 30.09.2019 r.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

 14. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Karta zgłoszenia
Zgoda


Mikroprojekt "Słowem i obrazem" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 "Przekraczamy granice"

 

BIP© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28